مقدمه‌ای بر تولید محتوای ایستا

آیا زمان آن نرسیده که از WordPress فاصله بگیریم؟